ನಾ ಭಾರತೀಯ.

on Friday, August 16, 2013

          ನಾ ಭಾರತೀಯ 

ಮನದೊಳು ಪ್ರಾಂತೀಯತೆಯ ಧ್ವಜ ನೆಟ್ಟಿ
ನಮ್ಮ ಭಾಷಿಗರೆಂಬ ಸ್ವಂತ ಕೋಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿವರ್ಣವ ಹಿಡಿದಿಹ ಭಾರತೀಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಹುಡುಕ ಹೊರಟು ಸಿಕ್ಕಾರು
ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ
ಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತೀಯ
ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಎಂದಾದರು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ನಾ ಭಾರತೀಯ

ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಯ ದೇಶದಲಿ, ಸಾವಿರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ
ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪರರ ಸಂಸ್ಕಾರಕೆ ಗೌರವವನಿತ್ತು   
ಭಾರತದ ಗಣತಂತ್ರತೆಯ ಬೆಸುಗೆಯ ಬೆಸೆದು
ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋಣ ನಾ ಭಾರತೀಯ

ಸಣ್ಣ ತನಗಳ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ದೇಶಿಗರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು
ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನಾವೆಲ್ಲ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋಣ ನಾ ಭಾರತೀಯ.

- ತೇಜಸ್ವಿ. ಎ. ಸಿ