ಸಾಲಾವಳಿ

on Friday, February 14, 2014                   ಸಾಲಾವಳಿ
 
ದಶಕಗಳು ಕಾದರು ಕನಸಿನ ದಿನ ಬರುವದೆಂದು
ವಿಜ್ಞಾನವ ಓದಿ, ತಿಳಿದರು ಬುದ್ದಿವಂತರಾದರೆಂದು
ಓದಿ ದುಡಿದು ಕೂಡಿಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಶುಭ ವಿವಾಹಕೆ
ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಡೆವ ಸಾಕಾರಕೆ
ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿ ಬಸಿದು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ ಪಂಗಡದ ಹೆಸರಿನಲಿ ಬಸಿದು
ನಂತರ ರೂಪ, ವಿಧ್ಯೆ, ಹಣದ ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ ತೂಗಿ
ತದನಂತರ ಗುಣ, ಮನೆತನದ ಜಾಲರಿಗೆ ಹಾಕಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವರು ಸಾಲಾವಳಿ
ಯುವ ವರ್ಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಾವೇ ಹಾಕುತ ಬೇಲಿ
ಬೇಕೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಾವಳಿ
ನಿಮ್ಮದೇ ಜೀವನಕೆ ನೀವೇ ಇಡುವ ಬೆಂಕಿ ಕೊಳ್ಳಿ
 
- ತೇಜಸ್ವಿ..ಸಿ


 
 

0 comments:

Post a Comment