ನನ್ನತನ

on Friday, June 27, 2014

              ನನ್ನತನ

 
ನನ್ನೊಳಗಿನ ನನ್ನನೇ ಬದಲಿಸಲೇ ನಾನು
ನನ್ನೋಳಗಿನವ ಬೇಕಿಹುದುಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ
ಜಗ ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ
ನನ್ನನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನಾನಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ

ನಾನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಜಗ ಮಿಥ್ಯವೇ
ನನ್ನನುಭವ ತೋರಿ, ಹೇಳಿದ ವಾಸ್ತವ ಮಿಥ್ಯವೇ
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಂಬಿ ಬೆಳೆದ ನಾ ಮಿಥ್ಯನೇ
ವಾಸ್ತವವ ಅರ್ಥೈಸದೇ ಬೆಳೆಯಿತೇ ನನ್ನತನ

ನನ್ನೋಳಗಿನವ ನೋಡಿ ಕಲಿತದ್ದು ಹಸಿಸತ್ಯ
ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ
ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಹೊಸ ನಡಾವಳಿಗಳ ಕಳಿಸಿ
ಅವನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲೆ

ಆತ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಲಿ, ತಿಳಿದ ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೋಣಿಸುತ, ಸಾಂಧರ್ಭಿಕವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನನ್ನವನ ಮೂಲ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೆ, ತನ್ನತನವ ಉಳಿಸುವೆ

 - ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment