ನನಗೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು

on Wednesday, September 8, 2010

ನನಗೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು


ನಾ ತಿದ್ದಬೇಕು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನವನು
ನನ್ನ ಎಳೆಯ ಬುದ್ದಿ ಚಿಗುರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ
ನಾ ತಿಳಿಯದೆ ಸೋತ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
ನನಗಿಂದು ಜೀವನವ ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ನಾ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ಭೂತಕಾಲಕೆ, ನನಗೆ
ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಜೀವನವ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ
ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವೆ

ಕಾಲ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು, ಕಾಲದೊಡನೆ
ವಯಸ್ಸು, ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಾ ಮೀರಿದೆ ಎಂಬುದು
ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕೆ
ಮರಳುವ ಅವಕಾಶ, ಸರಿ ಪಡಿಸುವೆ ಜೀವನವ

ನನ್ನ ಈಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುವೆ
ನನಗೀಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕೆ
ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವೆ, ಬಾಗಿಲು ತಗಿ ಭೂತಕಾಲವೆ
ನಾ ಬೇಡಿ ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೆ ನೀಡು ಅವಕಾಶವ

ನಾ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಯ ಬಳಸಿ
ಮಾಡುವೆನು ಇಂದನು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡುವೆನು
ನನಗೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿಸು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನು

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment