ಆಹಾ!! ಅದ್ಭುತ ಹಣ

on Friday, January 15, 2010


ಆಹಾ!! ಅದ್ಭುತ ಹಣ

ಅಬ್ಬಾ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೀನು
ಮಾನವ ಸೃಷ್ಠಿಯ ನಿಜ ಶಕ್ತಿ ನೀನು

ಎಂಥ ಬಲಹೀನನಲ್ಲೂ ತುಂಬುವೆ ಧೈರ್ಯ
ನಿನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೇ ನಡೆವುದು ಜಗದ ಕಾರ್ಯ

ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಗುರಿ
ನಮ್ಮನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ನೀನೊಂದು ದಾರಿ

ಝಣ ಝಣ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಗಿಡುವೆ ಕಂಪು
ಅನೇಕ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ನೀ ಎರಿಯುವೆ ತಂಪು

ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಡೆರುವುದು ನಮ್ಮಗಳ ಆಸೆ
ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಿರಲು ನೀ ಮುಖ್ಯ ಕಾಸೇ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀನೇನಲ್ಲ
ಆದರೂ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರುವೆಯಲ್ಲ

ಘಮ ಘಮ ವಾಸನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಸೇ
ಸೇರು ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನಗಳ ಕಿಸೆ.

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment