ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಗ

on Thursday, January 21, 2010

ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಗ
ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಂದೇಶ
ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ

ಫೋನಾಯಿಸಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಲು ಅವನ ದೇಶ
ಗದರಿಸಲು ಬಂದ ಹೇಳದೆ ತನ್ನ ನಿಜ ವೇಷ

ಹೇಳಿದೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶ
ನೀಡಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಭ್ಯತೆಯ ಉಪದೇಶ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಮೀರಿದ ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆ
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ನಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವ ಬಲ್ಲೆ

ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಆತನ ತರಲೆ
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲೆ

ನೋಡ ನೋಡತ್ತಲೇ ಕೇಳಿಸಿತು ಗಹಿಸಿ ನಗುವ ಸದ್ದು
ನೋಡಿದರೆ ನಗುತ್ತಲಿದ್ದರು ಗೆಳೆಯರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು

ತಿಳಿಯಿತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಹುಡುಗರಾಟ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ರಸದೂಟ

- ತೇಜಸ್ವಿ . ಎ. ಸಿ

0 comments:

Post a Comment