ಬಿದ್ದ ಅವನು ಜಾರಿ

on Thursday, April 1, 2010

  ಬಿದ್ದ ಅವನು ಜಾರಿ

  ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದಿಸಬೇಕೆಂದ
  ಸೂರಿ

  ಬೀಳ ಬೇಡ ಎಂದೇ
  ಜಾರಿ

  ಆದರೂ ಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿದ
  ತಯಾರಿ

  ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ನಿಂತ
  ಈ ಬಾರಿ

  ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆದನಾತ
  ಗಾಬರಿ

  ಅವಳು ತೋರಿದಳು ಅಸಡ್ಡೆಯ
  ಮಾರಿ

  ಕಾಣದಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ
  ದಾರಿ

  ಬೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ನೀನೆ ಎನ್ನ
  ಸೋದರಿ

  - ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ .ಸಿ

0 comments:

Post a Comment