ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾವನೆಗಳು

on Thursday, July 1, 2010

 ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾವನೆಗಳು

 
ನಾನೆಷ್ಟೇ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು
ಅದು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ
ಅದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ .

ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಸಮಧಾನ
ನಿಜವಾದುದೆ ಎಂದು ನನಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ

ನನ್ನೀ ಚುಚ್ಚು ನಡವಳಿಕೆಯನು ನೋಡಿ
ಮನ ನೊಂದಿದೆಯೇ?
ನಿನಗೂ ಇದೆಯೇ ಮತಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ?

ನಾನು ನನ್ನೀ ಭಾವನೆಗಳ ಅರ್ಥೈಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವೆ.
ನನ್ನೀ ತಾಕಲಾಟಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಲೆತ್ನಿಸುವೆ ಉತ್ತರ.

ನನ್ನ ಮನದೊಳ ದ್ವಂದ್ವ ವನು ಬಿಡಿಸಿ
ಅರ್ಥೈಸಿದೆನಿಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಮನದಾಳ ಅರಿಯಲು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ.

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment