ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ

on Saturday, July 17, 2010

ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ


ಭಗವಂತ, ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜೀವಿಗಳು ಬಾಳಬೇಕಾದ ಜಗವು ಇದು
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಜಗದಲೇ ಜೀವಗಳೊಡನೆ ಚಿನ್ನಾಟವು ಸರಿಯೆ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನಿತ್ತೆ, ಬಾಳಲು ದೇಹಕೆ ಜೀವನವಿತ್ತೆ
ಹೊಸ ಜೀವನಕೆ ಲೋಕವನಿತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಸರಿಯೆ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ಜಿಂಕೆಯ ಬದುಕು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜೀವಕೆರಗುವ ಹುಲಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಏಕೀ ಅನ್ಯಾಯ? ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಸರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ಜನಗಳ ಹಸಿವು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜನಗಳ ಆಹಾರವು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ನಿನ್ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಸರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಸೂರು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನೆಲೆಯ ಜೊತೆ ನಿನ್ನಾಟವು ಸರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಳೂ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯವೂ ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗಿನ ನಿನ್ನಾಟವು ಸರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ

ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬದುಕು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಾಳಿನ ಅಗತ್ಯಗಳೂ ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಡು ಎಲ್ಲವ ಸರಿಯ
ನಿನ್ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮವನೆರೆಯೆ

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment