ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು

on Sunday, December 18, 2011

ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು

ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ನೋಡಿದೊಡೆ ಅನುಭವಿಸುವೆ ಸೆಳೆತ
ಕಾಲುಗಳು ತಿರುಗುವುವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಎಳೆತ

ವಾಹನಗಳ ದಾಟುತ ರಸ್ತೆಯ ಆ ಬದಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯ ತಲುಪಿ ಸಂತಸದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ               

ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದೊಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೋಟೆ
ಮಳಿಗೆಯೊಳು ಗಿಜಿಗುಟ್ಟಿತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಭರಾಟೆ

ಪುಸ್ತಕವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಆಗುವುದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ
ಆ ಅಭಿಮಾನಕೆ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಛತ್ರ    

ಕಪಾಟಿನೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಲು   
ಅತ್ಯತ್ತಮ ಹೊತ್ತಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲು

ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದ ಗ್ರಂಥ
ಅದೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ನೋಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗಂತ

ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿವೆ ಹತ್ತು-ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಇದ ನೋಡಿಯೇ ನನ್ನ ಕರೆದರೆನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು

- ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment