ಹುಸಿ ಮುನಿಸು

on Saturday, February 25, 2012

ಹುಸಿ ಮುನಿಸು

ಮನೆಯಲಿ ಜನರಿದ್ದೂ ಮನೆಯು ಬರಿದಾಗಿದೆ
ವಿನೋದಕೆ ಪರಿಕರವಿದ್ದೂ ಮನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ
 
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮನದಂಗಳಕೆ ಓಮ್ಮೆ ಇಣುಕಿದರು 
ತುಟಿಯರಳಿ ಸುಂದರ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಾಗುವುದು
 
ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ನೆನಪು ನನಗೆಂದೂ ನವೋಲ್ಲಾಸ  
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಂದೂ ಹೃದಯದಿ ನರ್ತನದ ಭಾಸ
 
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ತಿಳಿಯದೇ
ನನಗೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಗೆಯು ಕಾಣದೇ ಎನಗೆ   
 
ನನ್ನೊಳು ಕೋಪದಿ ಕಾಣುವ ನಿನ್ನ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣು
ನಂತರದ ವಿರಹದಿ ಆಗುವವು ಬಾಡಿ ಬತ್ತಿದ ಹಣ್ಣು
 
ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿರಹ ವೇದನೆಯ ನನ್ನ
ತಿಳುವಳಿಕೆ,  ಅದರೂ ನಿನಗೆ ಹುಸಿಮುನಿಸು ಬೇಕೇ
 
ಇಬ್ಬರೂ ಇರುವೆವು ಭಾರವಾದ ಮನದ ವಿರಹದಿ
ಬಾ ಪ್ರಿಯೆ ಅರಸಿ ನೆಲೆಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತವದಿ
 
- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment