ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ

on Saturday, May 15, 2010

ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ

ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಗಳಿಸ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ ಯಶಸ್ಸು
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮನಸ್ಸು

ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಇರುತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಧ್ರುಡತೆ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮನಸು ಜಾರಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಚಂಚಲತೆ

ಚಾಂಚಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮನ ಚಾಲೂ
ಸದಾ ಹರಿಯುವ ಮನದಿಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಬರಿ ಸೋಲು

ಏಕೆ ಮನವೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗುವೆ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನೀ ಏಕೆ ಕೈ ಕೊಡುವೆ?

ನಾ ಹೀಗಿರಲು ನೀ ಮೈಗೂಡಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣ
ಅನುತ್ಪಾದಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆಸೆಗಳ ಮರಣ

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡುವವು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ
ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ

ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಯೋಚಿಸಿ ಆರಿಸು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ
ದಿನ ನಿತ್ಯವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರು ರೂಡಿಸುತ ಆ ನಡುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ

ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆದರೆ ಜೀವನದ ಭಾಗ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯು ವೇಗ

- ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment