ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು ಮನುಜ

on Friday, May 7, 2010

  ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು ಮನುಜ

  ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬದುಕಿನುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮಂಕು
  ಈ ಸುಧೀರ್ಘ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು

  ನಾವಿಡುವ ಗುರಿ ವಾಸ್ತವದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು
  ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯನು ಅಳಿಯುವಂತಿರ ಬೇಕು

  ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ
  ಆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗೊಂದು ಸಮಯದ ಅಂಕುಶವಿರಲಿ

 ಸೋಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ
 ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

  ನಿನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಆಸೆ ಎಂದೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  ಧೈರ್ಯದಿ ಹಟ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತವರು ನುಗ್ಗುತಿರುವರೆಲ್ಲ

  ಗುರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಎದೆ ಕುಗ್ಗುಸಿವುದು
  ಈ ಸೋಲು ಸವಾಲುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುದ್ದವಾಗಿಸುವುದು

  ಮಡಿಕೆಯೊಳ ಕುಂಬಳದಂತೆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲ ಬೇಡ
  ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಗೌರವವನು ನೀನೆಂದೂ ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸಬೇಡ

  ತಾಳ್ಮೆ , ಬುದ್ದಿ, ಧ್ರುಡತೆ ಗುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರಲಿ
  ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತಿರಲಿ

  - ತೇಜಸ್ವಿ. ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment